St Paul épître aux Romains : chapitre 3

3,1 τί οὗν τὸ περισσὸν τοῦ ἰουδαίου, ἢ τίς ἡὠφέλεια τῆς περιτομῆς; 3,1 Quelle est donc la supériorité du Juif ? Quelle est l’utilité de la circoncision ?
3,2 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν[γὰρ] ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ.3,2 Grande à tous égards. D’abord c’est à eux que furent confiés les oracles de Dieu.
3,3 τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες; μὴ ἡ ἀπιστίααὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει; 3,3 Quoi donc si d’aucuns furent infidèles ? Leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ?
3,4 μὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ ὁ θεὸς ἀληθής, πᾶςδὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπται, ὅπωςἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσειςἐν τῶ κρίνεσθαί σε.3,4 Certes non ! Il faut que Dieu soit véridique et tout homme menteur, comme dit l’Ecriture : Afin que tu sois justifié dans tes paroles, et triomphes si l’on te met en jugement.
3,5 εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνηνσυνίστησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω.3,5 Mais si notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dire ? Dieu serait-il injuste en nous frappant de sa colère ? Je parle en homme.
3,6 μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς τὸνκόσμον;3,6 Certes non ! Sinon, comment Dieu jugera-t-il le monde ?
3,7 εἰ δὲ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῶ ἐμῶψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;3,7 Mais si mon mensonge a rehaussé la vérité de Dieu pour sa gloire, de quel droit suis-je jugé moi aussi comme un pécheur ?
3,8 καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώςφασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τὰκακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόνἐστιν.3,8 Ou bien, comme certains nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous faire le mal pour qu’en sorte le bien ? Ceux-là méritent leur condamnation.
3,9 τί οὗν; προεχόμεθα; οὐ πάντως, προῃτιασάμεθα γὰρ ἰουδαίους τε καὶ ἕλληναςπάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι,3,9 Quoi donc ? L’emportons-nous ? Pas du tout. Car nous avons établi que Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché,
3,10 καθὼς γέγραπται ὅτι οὐκ ἔστιν δίκαιοςοὐδὲ εἷς,3,10 comme il est écrit : Il n’est pas de juste, pas un seul,
3,11 οὐκ ἔστιν ὁ συνίων, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶντὸν θεόν.3,11 il n’en est pas de sensé, pas un qui recherche Dieu.
3,12 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν· οὐκἔστιν ὁ ποιῶν χρηστότητα, [οὐκ ἔστιν] ἕωςἑνός.3,12 Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis ; il n’en est pas qui fasse le bien, non, pas un seul.
3,13 τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖςγλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸτὰ χείλη αὐτῶν,3,13 Leur gosier est un sépulcre béant, leur langue trame la ruse. Un venin d’aspic est sous leurs lèvres,
3,14 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει·3,14 la malédiction et l’aigreur emplissent leur bouche.
3,15 ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα,3,15 Agiles sont leurs pieds à verser le sang ;
3,16 σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖςαὐτῶν,3,16 ruine et misère sont sur leurs chemins.
3,17 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν.3,17 Le chemin de la paix, ils ne l’ont pas connu,
3,18 οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶνὀφθαλμῶν αὐτῶν.3,18 nulle crainte de Dieu devant leurs yeux.
3,19 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐντῶ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῶ θεῶ·3,19 Or, nous le savons, tout ce que dit la Loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la Loi, afin que toute bouche soit fermée, et le monde entier reconnu coupable devant Dieu,
3,20 διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεταιπᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ νόμουἐπίγνωσις ἁμαρτίας.3,20 puisque personne ne sera justifié devant lui par la pratique de la Loi : la Loi ne fait que donner la connaissance du péché.
3,21 νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,3,21 Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s’est manifestée, attestée par la Loi et les Prophètes,
3,22 δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως ἰησοῦ χριστοῦ, εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας· οὐ γάρ ἐστιν διαστολή·3,22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ, à l’adresse de tous ceux qui croient – car il n’y a pas de différence :
3,23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆςδόξης τοῦ θεοῦ,3,23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu –
3,24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰτῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ·3,24 et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus :
3,25 ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῶ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆςδικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶνπρογεγονότων ἁμαρτημάτων3,25 Dieu l’a exposé, instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi ; il voulait montrer sa justice, du fait qu’il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis
3,26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιντῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῶ νῦν καιρῶ, εἰς τὸεἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκπίστεως ἰησοῦ.3,26 au temps de la patience de Dieu ; il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d’être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus.
3,27 ποῦ οὗν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμουπίστεως.3,27 Où donc est le droit de se glorifier ? Il est exclu. Par quel genre de loi ? Celle des œuvres ? Non, par une loi de foi.
3,28 λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου.3,28 Car nous estimons que l’homme est justifié par la foi sans la pratique de la Loi.
3,29 ἢ ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν,3,29 Ou alors Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement, et non point des païens ? Certes, également des païens ;
3,30 εἴπερ εἷς ὁ θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴνἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως.3,30 puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu, qui justifiera les circoncis en vertu de la foi comme les incirconcis par le moyen de cette foi.
3,31 νόμον οὗν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν.3,31 Alors, par la foi nous privons la Loi de sa valeur ? Certes non ! Nous la lui conférons.
%d blogueurs aiment cette page :