Théologie Platonicienne β

β. Τίς ὁ τρόπος τῶν λόγων ἐν τῆι προκειμένηι πραγματείαι καὶ τίνα προηγεῖσθαι δεῖ τῶν ἀκροασομένων παρασκευήν.Quel est le mode des discours dans le présent traité et quel genre de préparation il faut que ceux qui vont l’entendre aient acquis à l’avance ?
 [Première partie: Prolégomènes][Mode de l’enseignement et préparation des auditeurs]
Ἀλλὰ τῶν μὲν προοιμίων ἅλις·Mais en voilà assez pour la préface. 
ἀναγκαῖον δέ ἐστί μοι καὶ τὸν τρόπονἐκθέσθαι τῆς προκειμένης διδασκαλίαςὁποῖόν τινα αὐτὸν ἔσεσθαι προσδοκᾶν χρήκαὶ τῶν τούτου ἀκροασομένων τὴνπαρασκευὴν ἀφορίσασθαι καθ’ ἣν οὐ πρὸςτοὺς ἡμετέρους λόγους ἀλλὰ πρὸς τὴνὑψηλόνουν καὶ ἔνθεον τοῦ Πλάτωνοςφιλοσοφίαν ἐπιτηδείως ἔχοντεςἀπαντήσονται. Maintenant il est nécessaire que j’expose le mode de l’enseignement que je me propose de donner, quel il faut s’attendre qu’il sera, et que je définisse la préparation de ceux qui en seront les auditeurs : ainsi seront-ils en bonne disposition pour s’attaquer non pas à nos propres discours mais à la sublime pensée et à la philosophie divinement inspirée de Platon. 
Προσήκει γὰρ δήπου καὶ τὰ εἴδη τῶνλόγων καὶ τὰς ἐπιτηδειότητας τῶνἀκροατῶν προσφόρους ὑποκεῖσθαικαθάπερ ἐν ταῖς τελεταῖς οἰκείας τὰςὑποδοχὰς τοῖς θεοῖς προευτρεπίζουσιν οἱπερὶ ταῦτα δεινοί καὶ οὔτε ἀψύχοις ἀεὶ τοῖςαὐτοῖς ἅπασιν οὔτε τοῖς ἄλλοις ζώιοις οὔτεἀνθρώποις χρῶνται πρὸς τὴν παρουσίαντῶν θεῶν ἀλλ’ ἐφ’ ἑκάστων τὸ μετέχεινσυμφυῶς δυνάμενον εἰς τὴν προκειμένηνἄγουσι τελετήν. En effet, je pense que la forme des discours comme aussi les dispositions favorables des auditeurs sont des conditions nécessaires au succès de l’enseignement, de même que dans les mystères les spécialistes préparent aux divinités des réceptacles appropriés et, pour rendre les dieux présents, n’usent ni de n’importe quelle matière inanimée toujours la même, ni non plus de n’importe quel animal ni de n’importe quel homme, mais en chaque cas ils mettent en œuvre pour le mystère qu’ils accomplissent ce qui est naturellement capable de servir d’intermédiaire.
Ὁ μὲν οὖν λόγος ἔσται μοι τριχῆι τὴν πρώτην διηιρημένος· Je diviserai donc, pour commencer, ce traité en trois parties. 
ἐν ἀρχῆι μὲν τὰ κοινὰ πάντα νοήματα περὶθεῶν ὅσα παραδίδωσιν ὁ Πλάτωνσυγκεφαλαιούμενος καὶ τάς τε δυνάμειςἁπανταχοῦ καὶ τὰς ἀξίας τῶν ἀξιωμάτωνἐπι- σκοπῶν·Au début, je ferai la collection de toutes les notions générales relatives aux dieux, que Platon enseigne, et j’examinerai la signification et la valeur des propositions fondamentales pour chaque degré de la hiérarchie ; 
ἐν δὲ μέσοις τὰς ὅλας τάξεις τῶν θεῶνδιαριθμούμενος δέ καὶ τὰς ἰδιότητας αὐτῶνκαὶ τὰς προόδους κατὰ τὸν Πλατωνικὸντρόπον ἀφοριζόμενος καὶ πάντα ἐπανάγωνεἰς τὰς τῶν θεολόγων ὑποθέσεις·au milieu du traité, j’énumérerai tous les degrés de la hiérarchie divine, je définirai, en suivant la manière de Platon, leurs attributs propres et leurs processions, et je ramènerai tout aux principes fondamentaux élaborés par les théologiens ; 
ἐν δὲ τῆι τελευτῆι περὶ τῶν σποράδην ἐντοῖς Πλατωνικοῖς συγγράμμασινὑμνημένων θεῶν εἴτε ὑπερκοσμίων εἴτεἐγκοσμίων διαλεγόμενος καὶ ἀναφέρων εἰςτὰ ὅλα γένη τῶν θείων διακόσμων τὴν περὶαὐτῶν θεωρίαν. à la fin, je traiterai des dieux, tant hypercosmiques qu’encosmiques, qui ont été célébrés d’une manière dispersée dans les écrits de Platon, et je rapporterai leur étude aux classes universelles des hiérarchies divines.
Ἐν ἅπασι δὲ τὸ σαφὲς καὶ διηρθρωμένονκαὶ ἁπλοῦν προθήσομεν τῶν ἐναντίωνDans tous les cas, je préférerai l’évident, le distinct et le simple à leurs contraires ; 
τὰ μὲν διὰ συμβόλων παραδεδομένα μεταβιβάζοντες εἰς τὴν ἐναργῆ περὶ αὐτῶν διδαςκαλίαν ce qui est transmis par des symboles, j’en tirerai au clair l’enseignement ; 
τὰ δὲ δι’ εἰκόνων ἀναπέμποντες ἐπὶ τὰ σφέτερα παραδείγματα ce qui est transmis par des images, je le ferai remonter à son original ; 
καὶ τὰ μὲν ἀποφαντικώτερον ἀναγεγραμμένα τοῖς τῆς αἰτίας βασανίζοντες λογισμοῖς ce qui est écrit d’une manière trop catégorique, j’en donnerai confirmation par des raisonnement qui remontent à ta cause ; 
τὰ δὲ δι’ ἀποδείξεων συντεθένταδιερευνώμενοι καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐναὐτοῖς ἀληθείας ἐπεκδιηγούμενοι καὶγνώριμον τοῖς ἀκούουσι ποιοῦντεςce qui est composé de démonstrations, je le scruterai, j’expliciterai à fond le mode de vérité qu’il contient et je le rendrai familier à mes auditeurs ; 
καὶ τῶν μὲν ἐν αἰνίγμασι κειμένωνἀλλαχόθεν τὴν σαφήνειαν ἀνευρίσκοντεςοὐκ ἐξ ἀλλοτρίων ὑποθέσεων ἀλλ’ ἐκ τῶνγνησιωτάτων τοῦ Πλάτωνοςσυγγραμμάτωνet ce qui est proposé en énigmes, j’en découvrirai la signification claire en faisant appel à d’autres données que je tirerai non pas de présupposés étrangers à la pensée platonicienne mais des écrits les plus sûrement authentiques de Platon ; 
τῶν δὲ αὐτόθεν τοῖς ἀκούουσι προσπιπτόντων τὴν πρὸς τὰ πράγματα συμφωνίαν θεωροῦντες·  quant à ce qui tombe immédiatement sous le sens des auditeurs, j’en examinerai l’accord avec les  choses elles-mêmes. 
ἀφ’ ὧν δὴ πάντων ἡμῖν τὸ ἓν καὶ τέλειοντῆς Πλατωνικῆς θεολογίας εἶδοςἀναφανήσεται καὶ ἡ δι’ ὅλων αὐτοῦ τῶνθείων νοήσεων ἀλήθεια διήκουσα καὶ εἷςνοῦς ὁ τὸ σύμπαν τούτου κάλλοςἀπογεννήσας καὶ τὴν μυστικὴν ταύτης τῆςθεωρίας ἀνέλιξιν. C’est tout cela qui nous révélera l’unique et parfaite idée de la théologie platonicienne, la vérité répandue à travers toutes les divines intuitions qu’elle contient, et un unique intellect, celui qui a mis au jour la beauté tout entière de cette idée et le mystérieux développement de cette science.
Ὁ μὲν οὖν λόγος τοιοῦτος ἔσται μοι καθάπερ ἔφην· Mon traité sera donc comme je viens de le dire. 
ὁ δὲ αὖ τῶν προκειμένων δογμάτωνἀκροατὴς ταῖς μὲν ἠθικαῖς ἀρεταῖςκεκοσμημένος ὑποκείσθω καὶ πάντα τὰἀγενῆ καὶ ἀνάρμοστα τῆς ψυχῆςκινήματα τῶι τῆς ἀρετῆς λόγωικαταδησάμενος καὶ πρὸς ἓν τὸ τῆςφρονήσεως εἶδος ἁρμόσας. Quant à l’auditeur des doctrines que je me propose d’exposer, il devra être orné des vertus morales, avoir enchaîné tous les mouvements indignes et disgracieux de son âme par le commandement de la vertu et les avoir unifiés dans la forme de la sagesse. 
Μὴ καθαρῶι γάρ φησὶν ὁ Σωκράτηςκαθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ἦι·« N’est-il pas vrai en effet, dit Socrate, que la loi sacrée interdit au non-pur d’entrer en contact avec le pur »: 
πᾶς γε μὴν ὁ κακὸς πάντως ἀκάθαρτοςκαθαρὸς δὲ ὁ ἐναντίος. assurément, tout homme méchant est toujours impur, et c’est son contraire qui est pur. 
Ταῖς δὲ λογικαῖς μεθόδοις ἁπάσαιςγεγυμνάσθω καὶ πολλὰ μὲν περὶἀναλύσεων πολλὰ δὲ περὶ τῶν ἐναντίωνπρὸς ταύτας διαιρέσεων ἀνέλεγκτανοήματα τεθεαμένος παρέστω καθάπεροἶμαι καὶ ὁ Παρμενίδης τῶι Σωκράτειπαρεκελεύσατο· Deuxièmement l’auditeur devra être entraîné à tous les exercices de la logique et se présenter comme quelqu’un qui a médité nombre de pensées irréfutables tant au sujet de la méthode d’analyse qu’au sujet de la méthode de division qui lui est contraire, comme, je crois, Parménide en a donné le conseil à Socrate. 
πρὸ γὰρ τῆς τοιαύτης ἐν τοῖς λόγοιςπλάνης χαλεπὴ καὶ ἄπορός ἐστιν ἡ τῶνθείων γενῶν καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἱδρυμένηςἀληθείας κατανόησιςEn effet, tant que l’on ne s’est pas livré à cette espèce de divagation dans les raisonnements, la connaissance intelligibledes classes divines et de la vérité qui réside en elles est difficile et impraticable. 
Τὸ δὲ δὴ τρίτον ἐπὶ τούτοις μηδὲ τῆςφυσικῆς ἀνήκοος ἔστω καὶ τῶν ἐν ταύτηιπολυειδῶν δοξασμάτων ἵνα κἀν ταῖς εἰκόσικατὰ τρόπον τὰς αἰτίας τῶν ὄντωνδιερευνησάμενος ἐπ’ αὐτὴν ἤδη τὴν τῶνχωριστῶν καὶ πρωτουργῶν ὑποστάσεωνφύσιν ῥᾶιον πορεύηται. Troisièmement, outre ces qualités, l’auditeur ne devra pas être non plus ignorant de la science de la nature et des opinions de toutes sortes qu’elle contient, pour que, ayant scruté comme il convient dans les images sensibles les causes de ce qui existe, il puisse plus facilement s’avancer jusqu’à ce degré de l’être qui est enfin celui des substances séparées et primordiales. 
Μήτ’ οὖν ταύτης ὅπερ εἴπομεν τῆς ἐν τοῖςφαινομένοις ἀληθείας μήτε αὖ τῶν κατὰπαίδευσιν ὁδῶν καὶ τῶν ἐν αὐταῖςμαθήσεων ἀπολελείφθω·Qu’il ne soit donc pas demeuré, comme nous venons de le dire, à l’écart de la vérité qui se trouve dans les apparences, ni non plus à l’écart des chemins du savoir et des enseignements que l’on y acquiert. 
διὰ γὰρ τούτων ἀυλότερον τὴν θείανοὐσίαν γινώσκομεν. En effet, c’est par ces enseignements que nous connaissons d’une manière plus immatérielle l’être divin.
Πάντα δὲ ταῦτα συνδησάμενος εἰς τὸν ἡγεμόνα νοῦν Si l’auditeur a réuni en lui toutes ces qualités sous la direction de son intellect, 
καὶ τῆς Πλάτωνος διαλεκτικῆς μεταλαβὼν s’il a pratiqué la dialectique de Platon, 
καὶ μελετήσας τὰς ἀΰλους καὶ χωριστὰς τῶν σωματικῶν δυνάμεων ἐνεργείας s’il a exercé les opérations immatérielles et séparées des puissances corporelles 
καὶ νοήσει μετὰ λόγου τὰ ὄντα θεωρεῖν ἐφιέμενος et s’il désire contempler ce qui existe par l’activité de l’intelligence assistée de la raison
ἁπτέσθω λιπαρῶς τῆς τῶν θείων τε καὶμακαρίων δογμάτων ἐξηγήσεως ἔρωτι μὲντὰ βάθηqu’il s’attache avec persévérance à l’explication des doctrines divines et bienheureuses :
κατὰ τὸ Λόγιον ἀναπλώσας τῆς ψυχῆς ἐπεὶκαὶ συνεργὸν ἔρωτοςalors, il fera par l’amour se déployer les profondeurs de son âme, comme dit l’oracle,
ἀμείνω λαβεῖν εἰς τὴν τῆς θεωρίας ταύτηςἀντίληψιν οὐκ ἔστιν ὥς πού φησιν ὁΠλάτωνος λόγοςpuisqu’on ne peut trouver pour la mise en œuvre de cette science de meilleur collaborateur que l’amour, comme le dit quelque part Platon ;
ἀληθείαι δὲ τῆι διὰ πάντων ἡκούσηιγεγυμνασμένος καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ὄντωςἀλήθειαν ἐγείρας τὸ νοητὸν ὄμμαayant acquis la pratique de ta vérité répandue en toutes choses, il éveillera le regard de son intellect à la vérité absolue elle-même ; 
τῶι δὲ μονίμωι καὶ ἀκινήτωι καὶ ἀσφαλεῖτῆς τῶν θείων γνώσεως εἴδει προσιδρύσαςἑαυτὸν καὶ μηδὲν ἄλλο θαυμάζειν ἔτι μηδὲἀποβλέπειν εἰς ἄλλα πειθόμενοςs’étant établi au niveau de la forme stable, immobile et sûre de la connaissance des principes divins, il se convaincra de ne  plus rien admirer d’autre et de ne porter son regard sur rien d’autre ; 
ἀλλ’ ἀτρεμεῖ τῆι διανοίαι καὶ ζωῆς ἀτρύτουδυνάμει πρὸς τὸ θεῖον φῶς ἐπειγόμενος καίὡς συνελόντι φάναι τοιοῦτον ἐνεργείας τεκαὶ ἠρεμίας εἶδος ὁμοῦ προβεβλη- μένοςὁποῖον ἔχειν προσήκει τὸν ἐσόμενον οὕτωςκορυφαῖον ὥς πού φησιν ὁ ἐν ΘεαιτήτωιΣωκράτης.bien au contraire, il se tendra vers la lumière divine par la sereine activité de sa pensée et la force d’une vie infatigabte ; en un mot il se donnera pour objectif cet état qui unit à la fois l’activité et le repos, tel que doit le posséder celui qui veut devenir ce coryphée dont Socrate parle quelque part dans le Théétète.
%d blogueurs aiment cette page :